Mreža organizacij

Organizacije v občini Krško

Center za socialno delo Krško

csd
Kontakt


Marina Novak Rabzelj, direktorica

Spletna stran:

Center za socialno delo Krško

e-pošta:

gpcsd.krsko@gov.si

Telefon: 07 490 49 51

Telefax: 07 490 49 52

 

 

Center za socialno delo Krško

Država je sprejela vrsto zakonov in predpisov, s katerimi zagotavlja storitve in ukrepe za preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, ki potrebujejo pomoč. Strokovne delavce, ki so zaposleni na centrih za socialno delo ob zakonodaji zavezuje kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

Kadar uporabniki niso zadovoljni z odločitvami in ravnanji strokovnih delavcev na centrih za socialno delo, lahko vložijo pritožbo zoper sklep ali odločbo, kadar strokovni delavci odločajo na podlagi javnih pooblastil v upravnem postopku; ali pa vložijo pritožbo na svet zavoda, kadar strokovni delavci izvajajo storitve in sklenejo dogovor.

Strokovne naloge centrov za socialno delo v Sloveniji obsegajo:

 • varstvo otrok in družine,
 • varstvo otrok,
 • varstvo odraslih,
 • denarne socialne pomoči,
 • starševsko varstvo in družinski prejemki,
 • koordinacija,
 • storitve.

Pomemben del dejavnosti Centra za socialno delo je namenjen preventivi. Projekti:

 • Zavetišče PEPCIN DOM,
 • Psihosocialna pomoč družini,
 • Skupina za samopomoč zdravljenih alkoholikov,
 • dobro organizirana in razširjena Pomoč na domu.

Mladinski center Krško

Mc Logo
Kontakt


Uradna oseba: Mitja Valentinc, direktor

Spletna stran: www.mc-krsko.si

e-pošta: info@mc-krsko.si

Telefon: 07 488 22 86

Fax: 07 488 22 83

Mladinski center Krško

Mladinski center Krško je ustanovljen z namenom izvajanja mladinskega dela. Poleg številnih preventivnih dejavnosti ter dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti za otroke, mladostnike, družine in druge ranljive skupine je Mladinski center Krško nosilec projekta Preventivni mozaik Posavja.

MC Krško je tudi koordinator Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občini Krško.

Krizni center za otroke in mladostnike Krško

Kontakt


Telefon:

07 49 05 177

051 611 940

Spletna stran:

Krizni center za otroke in mladostnike Krško

e-pošta:

kcmkrsko@kabelnet.net

Krizni center za otroke in mladostnike Krško

Krizni center za otroke in mladostnike krško je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom iz Posavja, Dolenjske in Bele krajine. Krizni center je namenjen otrokom in mladostnikom do 18. leta, ki se znajdejo v kriznih situacijah, zaradi katerih je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo:

 • nevzdržne družinske razmere (psihično, fizično in spolno nasilje, alkoholizem, trpinčenje),
 • problemi povezani s šolanjem,
 • zavrnitev s strani staršev,
 • čustvena prizadetost,
 • kriza identitete, osebne stiske.

V Kriznem centru je zagotovljena nepretrgana strokovna pomoč in obravnava otrok in mladostnikov:

 • nudenje varnega zatočišča in oskrbe,
 • osebna pomoč,
 • socialna in pedagoška pomoč,
 • aktivno in skupno iskanje ustreznih rešitev,
 • priprava na vrnitev v družino ali na bivanje drugje,
 • informiranje,
 • sodelovanje z drugimi institucijami.

Vstop in izstop v Krizni center je prostovoljen, za kar otrok ali mladostnik podpiše dogovor o bivanju, s katerim prevzame določeno odgovornost in sprejme hišni red. Mladi lahko pridejo v Krizni center sami ali na predlog drugih institucij ( CSD, šolske svetovalne službe, zdravstva, policije, itd…). V Krizni center ne moremo sprejeti otrok ali mladostnikov, ki so pod akutnim vplivom nedovoljenih drog ali alkohola. Pomembno je, da se otrok ali mladostnik aktivno vključuje v razreševanje lastnih težav, po svojih zmožnostih. Med bivanjem v Kriznem centru otroci in mladostniki praviloma obiskujejo šolo.

Otrok ali mladostnik je nameščen za 21 dni, z možnostjo podaljšanja.

Policijska postaja Krško

policijska-postaja-brezie-brezice
Kontakt


Stanislav Zupančič, komandir

Spletna stran: Policijska postaja Krško

E-naslov: pp_krsko.pukk@policija.si

Telefon: 07 492 94 00

Telefax: 07 492 94 02

 

 

Policijska postaja Krško

Preventivna dejavnost je pomembno področje policijskega dela. S številnimi projekti za šole, vrtce in domove za starejše občane, sodelovanji na preventivnih prireditvah in na druge načine svetujemo občanom, kako lahko poskrbijo za lastno varnost in varnost svojega premoženja.

Nosilci preventivnega dela in partnerskega sodelovanja z državljani na območju policijskega okoliša so vodje policijskega okoliša, ki imajo še poseben občutek za delo z ljudmi, saj vsakodnevno neposredno sodelujejo s prebivalci v svojem okolišu.

Policija med drugimi izvaja naslednje preventivne projekte, ki jih najdete na naslednji spletni povezavi: http://www.policija.si/index.php/dravljani-in-policija/preventivni-projekti

Prav tako boste na naslednji spletni povezavi našli številne preventivne nasvete, ki vam bodo pomagali v različnih situacijah vsakdanjega življenja: http://www.policija.si/index.php/preventiva-

Najpogostejši preventivni nasveti, ki so povezani z načinom in življenjskim slogom, so naslednji:

 1. Alkohol ubija, največkrat nedolžne: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/prometna-varnost-category-blog/6187-alkohol-ubija-najvekrat-nedolne
 2. Psihoaktivna zdravila v cestnem prometu: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/prometna-varnost-category-blog/5821-zdravila-in-promet
 3. Nasveti za varen obisk prireditev: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/javni-red-in-mir/471-nasveti-za-varen-obisk-prireditev
 4. Ko postanem žrtev kaznivega dejanja: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/418-projekt-policije-za-rtve-kaznivih-dejanj
 5. Nasilje v družini – informacije o postopku na policiji: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji
 6. Nasilje nad vrstniki: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/427-nasilje-nad-vrstniki

Zavod EMMA - enota Krško

Untitled
Kontakt

 

Spletna stran:

www.zavod-emma.si/

e-pošta:

zavodemma.krsko@siol.net

Telefon:

07 490 65 10

080 21 33

 

 

Zavod EMMA - enota Krško

Zavod EMMA je nevladna in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena v začetku leta 2000 v Ljubljani, z namenom nudenja strokovne in brezplačne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam in ženskam žrtvam nasilja. Poleg nudenja psihosocialne strokovne pomoči žrtvam nasilja, smo aktivni tudi na preventivnem področju, saj menimo, da le celovito delovanje lahko pripelje do želenih rezultatov – to je družbe z ničelno toleranco do nasilja.

Leta 2007 smo, na podlagi izkazanih potreb uporabnic in uporabnikov, odprli organizacijsko enoto v Krškem za celotno področje Posavja. Redne letne evalvacije so namreč pokazale, da je največje število klicev prav iz tega področja.

Cilji:

 • zagotoviti takojšnjo, strokovno, brezplačno in dostopno pomoč čim večjemu številu uporabnic in uporabnikov z območja Posavja in okolice, ki še vedno doživljajo nasilje,
 • pomoč, podpora in koordinacija za ljudi, ki bi na območju Posavja radi takim osebam pomagali,
 • nuditi zaščito uporabnicam/kom v akutni fazi med doživljanjem nasilja,
 • čimprejšnje opolnomočenje uporabnic/kov za življenje brez nasilja,
 • kontinuirano delo z uporabniki in uporabnicami v Posavju, v smislu zmanjševanja socialne izključenosti uporabnikov, uporabnic, ter pomoč pri izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov in  uporabnic,
 • pridobivanje, usposabljanje in vodenje prostovoljcev za delo na kriznem telefonu,
 • povezovanje z institucijami v Posavju in skrb za kroženje informacij,
 • aktivno sodelovanje v kriznih timih strokovnih služb in uporabnikov,
 • prizadevanje, da se zgradi dobro delujoča mreža pomoči med različnimi institucijami in sorodnimi organizacijami v Posavju,
 • vzpostavitev mreže zagovornikov v Posavju.

PROGRAMI:

 • telefonsko svetovanje,
 • individualno svetovanje,
 • skupina za samopomoč,
 • zagovorništvo in spremstvo na institucije,
 • ozaveščanje javnosti,
 • usposabljanje prostovoljk in prostovoljcev za delo z žrtvami nasilja.

Zdravstveni dom Krško

zd krško
Kontakt

Spletna stran:

http://www.zd-krsko.si/

Romana Miklič,

e-pošta: romana.miklic@zd-krsko.si

Telefon: 07/488-0269

Tanja Povhe,

e-pošta: tanja.povhe@zd-krsko.si

Telefon: 07/488-0292

Vlasta Curhalek,

e-pošta: vlasta.curhalek@zd-krsko.si

Telefon: 07/488-0206

 

 

Zdravstveni dom Krško

V okviru projekta Preventivni mozaik Posavja bodo 3 zaposlene v Zdravstvenem domu Krško izvedle preventivni pilotni projekt na eni izmed OŠ v krški občini, s katerim želijo preventivno delovati v smeri spodbujanja zdravega življenjskega sloga in varovalnih dejavnikov v otroštvu. Sodelujoče (učence druge triade OŠ) želijo ozavestiti o škodljivih vplivih alkohola in ostalih psihoaktivnih substanc na zdravje.

Področje dela: delo z otroki; preventiva

Inštitut STOPINJE

LOGO stopinje

  Kontakt

mag. Martin Lisec

Spletna stran:  www.stopnje.si

E-pošta: martin.lisec@stopinje.si

Telefon: 040 731 115

Inštitut STOPINJE

se posveča krepitvi kakovostnih medosebnih odnosov in širjenju veselja do življenja. Izvaja programe na področju psihoterapije (individualno in partnersko terapevtsko svetovanje), osebnostne rasti, odkrivanja življenjskega smisla, mediacije in izobraževanja za mladostnike, gospodarstvenike, učitelje in javne uslužbence. Razvijamo programe psihosocialne pomoči za zaprte osebe ter programe uličnega dela.

 

Organizacije v občini Brežice

Center za socialno delo Brežice

csd
Kontakt


Marjetka Kostevc, direktorica
:

Spletna stran:

Center za socialno delo Brežice

e-pošta:

gpcsd.brezi@gov.si

Telefon: 07 499 10 00

Telefax: 07 499 10 21

 

Center za socialno delo Brežice

Država je sprejela vrsto zakonov in predpisov, s katerimi zagotavlja storitve in ukrepe za preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, ki potrebujejo pomoč. Strokovne delavce, ki so zaposleni na centrih za socialno delo ob zakonodaji zavezuje kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

Kadar uporabniki niso zadovoljni z odločitvami in ravnanji strokovnih delavcev na centrih za socialno delo, lahko vložijo pritožbo zoper sklep ali odločbo, kadar strokovni delavci odločajo na podlagi javnih pooblastil v upravnem postopku; ali pa vložijo pritožbo na svet zavoda, kadar strokovni delavci izvajajo storitve in sklenejo dogovor.

Strokovne naloge centrov za socialno delo v Sloveniji obsegajo:

 • Varstvo otrok in družine.
 • Varstvo otrok.
 • Varstvo odraslih.
 • Denarne socialne pomoči.
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki.
 • Koordinacija.
 • Storitve.

Pomemben del dejavnosti Centra za socialno delo je namenjen preventivi. Projekti:

 • Skupina starih za samopomoč.
 • Skupina za samopomoč zdravljenih alkoholikov.
 • Mladinske delavnice.
 • Pomoč otrokom s psihosocialnimi težavami.
 • Skupinsko delo z zasvojenimi z nedovoljenimi drogami.

Zdravstveni dom Brežice

Zdravstveni-dom-Brežice
Kontakt


Miroslav Laktić,
dr.med., spec. ginek. in porod, direktor:

Spletna stran: 

www.zd-brezice.si

e-pošta: 

info@zd-brezice.si

Telefon: 07 4991 400

Telefax: 07 4991 450

 

Zdravstveni dom Brežice

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni s področja osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.

V letošnjem letu bomo organizirali kar nekaj delavnic v želji poskrbeti za vaše zdravje. Če želite poskrbeti za svoje zdravje, ste vabljeni na delavnice.

Mladinski kulturni center Brežice

095913_171682_MC_Brezice_logo
Kontakt

Mateja Gerjevič, direktorica:

Spletna stran: 

www.mc-brezice.si

e-pošta: 

mc-brezice@siol.net

Telefon: 07 4991 400

Telefax: 07 4991 450

 

Mladinski kulturni center Brežice

Mladinski kulturni center Brežice izvaja poleg drugih dejavnosti številne preventivne programe in programe za preprečevanje zasvojenosti za otroke, mladostnike in za družine.

 

Policijska postaja Brežice

policijska-postaja-brezie-brezice
Kontakt


Sandi Hervol
, komandir

e-pošta: sandi.hervol@policija.si

Marjan Galič, vodja policijskega okoliša

e-pošta: marjan.galic@policija.si

Spletna stran: 

Policijska postaja Brežice

e-pošta: 

pp_brezice.punm@policija.si

Telefon: 07 466 03 00

Telefax: 07 496 29 98

 

Policijska postaja Brežice

Preventivna dejavnost je pomembno področje policijskega dela. S številnimi projekti za šole, vrtce in domove za starejše občane, sodelovanji na preventivnih prireditvah in na druge načine svetujemo občanom, kako lahko poskrbijo za lastno varnost in varnost svojega premoženja.

Nosilci preventivnega dela in partnerskega sodelovanja z državljani na območju policijskega okoliša so vodje policijskega okoliša, ki imajo še poseben občutek za delo z ljudmi, saj vsakodnevno neposredno sodelujejo s prebivalci v svojem okolišu.

Policija med drugimi izvaja naslednje preventivne projekte, ki jih najdete na naslednji spletni povezavi: http://www.policija.si/index.php/dravljani-in-policija/preventivni-projekti

Prav tako boste na naslednji spletni povezavi našli številne preventivne nasvete, ki vam bodo pomagali v različnih situacijah vsakdanjega življenja: http://www.policija.si/index.php/preventiva-

Najpogostejši preventivni nasveti, ki so povezani z načinom in življenjskim slogom, so naslednji:

 1. Alkohol ubija, največkrat nedolžne: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/prometna-varnost-category-blog/6187-alkohol-ubija-najvekrat-nedolne
 2. Psihoaktivna zdravila v cestnem prometu: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/prometna-varnost-category-blog/5821-zdravila-in-promet
 3. Nasveti za varen obisk prireditev: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/javni-red-in-mir/471-nasveti-za-varen-obisk-prireditev
 4. Ko postanem žrtev kaznivega dejanja: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/418-projekt-policije-za-rtve-kaznivih-dejanj
 5. Nasilje v družini – informacije o postopku na policiji: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji
 6. Nasilje nad vrstniki: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/427-nasilje-nad-vrstniki

 

Ozara Slovenija - enota Brežice

logo
Kontakt


Spletna stran: 

Ozara Slovenija – enota Brežice

Telefon: 07 49 94 160

 

Ozara Slovenija - enota Brežice

OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Prvi je začel delovati program dnevnega centra, ki je usmerjen v druženje in konstruktivno preživljanje prostega časa po odpustu iz bolnišnice. Vključeni uporabniki so lahko izkoristili tudi namestitev in podporo v okviru programa stanovanjskih skupin, in sicer v spodbudnem okolju izven institucij, ter tako ponovno pridobili potrebne funkcionalne spretnosti in samostojno zaživeli v domačem okolju. Od leta 1999 deluje tudi program pisarn za informiranje in svetovanje, ki preko terenskega dela posameznikom omogoča individualno obravnavo ter ustrezno podporo tudi v njihovem domačem okolju. Poleg naštetega pa izvajamo še številne podporne programe ter programe samopomoči in zagovorništva za uporabnike in njihove svojce, preventivne aktivnosti, založniško dejavnost, izobraževanje in pozitivno promocijo duševnega zdravja.

Enota pisarne za informiranje in svetovanje pokriva še občino Krško, gostovanje Krško: CKŽ 15, Krško (2x tedensko).

Zavod Prosum

zavod prosum
Kontakt

Kontaktna oseba:

mag. Mihaela Kežman

Spletna stran:  zavod-prosum.si

FB: https://www.facebook.com/pages/ZavodProsum/1401408620097432

e-pošta: mihaela.kezman@gmail.com

ali  mihaela@zavodprosum.si

Telefon: 040-897-180

Zavod Prosum

zavod za izobraževanje, usposabljanje in mediacijo

Deluje na področju spodbujanja izobraževanja (s poudarkom na vseživljenjskem učenju), dviga kvalitete življenja in spodbujanja družbene odgovornosti, in sicer z oblikovanjem in  izvajanjem izobraževalnih vsebin (v obliki delavnic, seminarjev… ), z izvajanjem mediacij in delovanja na področju reševanja konfliktov, spodbujanjem družbene povezljivosti in skrbjo za ranljive ciljne skupine ter z izvajanjem raznih razvojnih projektov in kreativnim ustvarjanjem.

Klub zdravljenih alkoholikov Brežice

Kontakt

E-pošta: kza.brezice@gmail.com

FB: www.facebook.com/KZABrezice

Telefon: 041 923 855

Klub zdravljenih alkoholikov Brežice

Naša temeljna naloga je podpora zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem. To pa dopolnjuje tudi preventivno delovanje na področju preprečevanja zasvojenosti.

Če imate kakršno koli vprašanje glede alkoholizma ali bi se nam želeli pridružiti, nas lahko pokličete na 041 923 855 ali nam pišete na

kza.brezice@gmail.com.

Spremljate nas lahko tudi na www.facebook.com/KZABrezice

Društvo Čutim življenje

Kontakt

dr. Anica Koprivc Prepeluh

Spletna stran:

www.cutimzivljenje.si

e-pošta:

drustvo.cutim.zivljenje@gmail.com

Telefon: 068 183 276

Društvo Čutim življenje

Med temeljne dejavnosti Društva za kulturo odnosov in kakovost (so)bivanja »Čutim življenje« sodijo preventivno delovanje na področju medosebnih odnosov in (ženske) celostne osebnostne rasti ter psihoterapevtska pomoč posameznikom, parom in družinam.

Organizacije v občini Sevnica

Klub zdravljenih alkoholikov Kaktus Sevnica

Kontakt


Ivana Jelovčan

Spletna stran: Klub zdravljenih alkoholikov Kaktus Sevnica

e-pošta: ivana.jelovcan@zd-sevnica.si

Telefon: 07 81 51 528

 

Klub zdravljenih alkoholikov Kaktus Sevnica

Klub zdravljenih alkoholikov smo skupnost žensk in moških, ki si po uspešnem zdravljenju odvisnosti od alkohola oziroma drugih psihoaktivnih substanc delimo izkušnje, moč in upanje, da bi odpravili svoj in skupni problem, ki je nastal pred zdravljenjem. Seveda si prizadevamo o tem obvestiti tudi širši krog ljudi, ki se srečujejo s podobnim v družini, delovnem okolju in vsak dan na cesti.

Srečujemo se vsak teden po dve šolski uri v prostorih ZD Sevnica pod vodstvom terapevtke Ivane Jelovčan, ki nam pomaga pri težavah, povezanih z odvisnostjo in drugimi problemi iz vsakodnevnega življenja.

KŠTM - Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica

7820
Kontakt


Mojca Pernovšek, direktorica

Spletna stran: 

www.kstm.si

e-pošta: 

info@kstm.si

Telefon: 07 81-61-070

Telefax: 07 81-61-079

KŠTM - Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, ki se v javnosti predstavlja s kratico KŠTM Sevnica, deluje od srede meseca septembra 2006 na Glavnem trgu 19 (nad matičnim uradom, in sicer v bivših prostorih obrambe).

KŠTM Sevnica opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti. Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih, s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Sevnica. V okviru zavoda KŠTM deluje Mladinski center Sevnica, ki izvaja številne preventivne programe ter programe za preprečevanje zasvojenosti za otroke, mladostnike, družine, priseljence in druge ranljive skupine.

Ozara Slovenija - enota Sevnica

logo
Kontakt


Spletna stran: 

Ozara Slovenija – enota Sevnica

Telefon: 07 81 63 780

 

Ozara Slovenija - enota Sevnica

OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Prvi je začel delovati program dnevnega centra, ki je usmerjen v druženje in konstruktivno preživljanje prostega časa po odpustu iz bolnišnice. Vključeni uporabniki so lahko izkoristili tudi namestitev in podporo v okviru programa stanovanjskih skupin, in sicer v spodbudnem okolju izven institucij, ter tako ponovno pridobili potrebne funkcionalne spretnosti in samostojno zaživeli v domačem okolju. Od leta 1999 deluje tudi program pisarn za informiranje in svetovanje, ki preko terenskega dela posameznikom omogoča individualno obravnavo ter ustrezno podporo tudi v njihovem domačem okolju. Poleg naštetega pa izvajamo še številne podporne programe ter programe samopomoči in zagovorništva za uporabnike in njihove svojce, preventivne aktivnosti, založniško dejavnost, izobraževanje in pozitivno promocijo duševnega zdravja.

Enota Sevnica pokriva še občino Radeče.

Policijska postaja Sevnica

policijska-postaja-brezie-brezice
Kontakt


Milan Sušin, komandir

Spletna stran: Policijska postaja Sevnica

E-naslov: pp_sevnica.pukk@policija.si

Telefon: 07 816 18 00

Telefax: 07 814 14 85

 

 

Policijska postaja Sevnica

Preventivna dejavnost je pomembno področje policijskega dela. S številnimi projekti za šole, vrtce in domove za starejše občane, sodelovanji na preventivnih prireditvah in na druge načine svetujemo občanom, kako lahko poskrbijo za lastno varnost in varnost svojega premoženja.

Nosilci preventivnega dela in partnerskega sodelovanja z državljani na območju policijskega okoliša so vodje policijskega okoliša, ki imajo še poseben občutek za delo z ljudmi, saj vsakodnevno neposredno sodelujejo s prebivalci v svojem okolišu.

Policija med drugimi izvaja naslednje preventivne projekte, ki jih najdete na naslednji spletni povezavi: http://www.policija.si/index.php/dravljani-in-policija/preventivni-projekti

Prav tako boste na naslednji spletni povezavi našli številne preventivne nasvete, ki vam bodo pomagali v različnih situacijah vsakdanjega življenja: http://www.policija.si/index.php/preventiva-

Najpogostejši preventivni nasveti, ki so povezani z načinom in življenjskim slogom, so naslednji:

 1. Alkohol ubija, največkrat nedolžne: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/prometna-varnost-category-blog/6187-alkohol-ubija-najvekrat-nedolne
 2. Psihoaktivna zdravila v cestnem prometu: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/prometna-varnost-category-blog/5821-zdravila-in-promet
 3. Nasveti za varen obisk prireditev: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/javni-red-in-mir/471-nasveti-za-varen-obisk-prireditev
 4. Ko postanem žrtev kaznivega dejanja: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/418-projekt-policije-za-rtve-kaznivih-dejanj
 5. Nasilje v družini – informacije o postopku na policiji: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji
 6. Nasilje nad vrstniki: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/427-nasilje-nad-vrstniki

Zdravstveni dom Sevnica

sevnica-zd
Kontakt


Vladimira Tomšič, direktorica

Spletna stran: 

www.zd-sevnica.si

e-pošta: 

tajnistvo@zd-sevnica.si

Telefon: 07 81 61 500

Telefax: 07 81 61 550

 

Zdravstveni dom Sevnica

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni s področja osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.

V okviru zdravstvenega doma Sevnica deluje center za krepitev zdravja. Izvajamo delavnice za odraslo populacijo, ki poteka pod okriljem programa Cindi Slovenija.

V Zdravstvenem domu Sevnica deluje tudi Skupnostna psihiatrična obravnava za Posavje. Skupnostna psihiatrična obravnava pomeni zdravljenje bolnika z duševnimi motnjami v njegovem domačem okolju. Najpomembnejši razlog za pristop k osebi z duševnimi težavami v domače okolje je, da ljudje v  psihiatričnih bolnišnicah ne želijo dolgo živeti, temveč se želijo zdraviti in dobiti podporo blizu svojega doma, to je tam, kjer imajo naravne podporne mreže in domače ljudi. Podatki kažejo, da so zelo bolni ljudje z duševnimi težavami pogosto doma, do strokovne pomoči pa običajno ne pridejo.

Delovni čas: 7.30 – 14.30, od ponedeljka do petka 

Telefonska številka: 07 81 61 555

E-naslov: skupnostna.psihiatrija@zd-sevnica.si

Osnovna šola Krmelj

Osnovna šola Krmelj

Osnovno šolo Krmelj je ustanovila Občina Sevnica z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov občine Sevnica in jo obiskujejo učenci iz KS Krmelj ter ožje okolice.

Osnovna šola Krmelj kot zavod izvaja dva programa: osnovnošolski in predšolski program.

Pouk poteka na dveh 1 km ločenih lokacijah. V stavbi, na naslovu Krmelj 104, poteka pouk učencev predmetne stopnje, na drugi lokaciji pa pouk razredne stopnje in v sedmih oddelkih je organizirana predšolska vzgoja otrok. V šoli in vrtcu se trudimo, da s kakovostnim izobraževanjem in vzgojo ter s spoštljivimi medsebojnimi odnosi skrbimo za vsestranski razvoj vsakega posameznika in za skupno zadovoljstvo vseh.

Največ dejavnosti vezanih na področja, ki se bodo izvajala v okviru projekta Preventivni mozaik Posavja, v našem zavodu opravlja šolska svetovalna služba in svetovalna delavka v vrtcu.

Šolska svetovalna služba sodeluje z vsemi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa, podpira osebni napredek in razvoj ter svetuje učencem, staršem in učiteljem na mnogih področjih:

– delo z učenci, ki imajo učne težave,

– delo z učenci s posebnimi potrebami,

– koordiniranje dela z nadarjenimi učenci,

– skrb za organizacijo in izvedbo preventivnih delavnic s področja preprečevanjaodvisnosti,

– skrb za lastno varnost, razvoj samopodobe, komunikacije, nenasilja in drugih socialnih veščin ter medsebojnih odnosov,

– delo na področju socialnoekonomskih stisk.

Osnovna področja dela svetovalnega delavca v vrtcu so:

– svetovalno delo z otroki;

– svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev;

– svetovalno delo s starši;

– sodelovanje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami ter

– strokovno izpopolnjevanje.

Svetovanje se usmerja na področje vsakdanjega življenja in dela v vrtcu:

– na področju igre in poučevanja;

– kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu;

– telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja otroka;

– sprejema in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok iz vrtca v šolo;

– ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

 

oskrmelj
Kontakt

Ravnateljica:

Gusta Mirt

Spletna stran: www.oskrmelj.si

E-pošta: os.krmelj@guest.arnes.si

Telefon: 07 8185 751

Družinski inštitut Zaupanje

Družinski inštitut Zaupanje-žig
Kontakt


Uradna oseba: Damijan Ganc, direktor

Spletna stran: www.zaupanje.net

e-pošta: info@zaupanje.net

Telefon: 07 81 41 056;

Gsm: 041 77 22 45

Družinski inštitut Zaupanje

Družinski inštitut Zaupanje je zavod za izvajanje preventivnih in terapevtskih dejavnosti v podporo družinam, parom in posameznikom. Terapevtsko delo temelji na relacijskem družinskem modelu.

Relacijska družinska terapija pomaga posamezniku, paru ali družini razgraditi nefunkcionalne čustvene in vedenjske vzorce, tako na intrapsihični, interpersonalni, kot tudi na sistemski ravni.

Terapije izvajajo licencirani zakonski in družinski terapevti, z zaključenim podiplomskim študijem zakonske in družinske terapije.

Družinski inštitut Zaupanje je partner v projektu Preventivni mozaik Posavja.

Zavod Izvir

Kontakt


Uradna oseba: Mojca Pompe

FB: www.facebook.com/pages/Zavod-IZVIR/1575269409427462?sk=info&tab=overview

e-pošta: zavod.izvir@gmail.com

Telefon: 031 899 674

 

Zavod Izvir

zavod prosum
[/vc_column_inner]

Zavod Prosum

zavod za izobraževanje, usposabljanje in mediacijo

Deluje na področju spodbujanja izobraževanja (s poudarkom na vseživljenjskem učenju), dviga kvalitete življenja in spodbujanja družbene odgovornosti, in sicer z oblikovanjem in  izvajanjem izobraževalnih vsebin (v obliki delavnic, seminarjev… ), z izvajanjem mediacij in delovanja na področju reševanja konfliktov, spodbujanjem družbene povezljivosti in skrbjo za ranljive ciljne skupine ter z izvajanjem raznih razvojnih projektov in kreativnim ustavrjanjem.

Področja dela: delo z (največ mladimi) brezposelnimi, izvajanje delavnic in seminarjem na področju reševanja konfliktov, mediacija, osebnostna rast.

[/vc_row_inner]

Družinski inštitut Zaupanje je zavod za izvajanje preventivnih in terapevtskih dejavnosti v podporo družinam, parom in posameznikom. Terapevtsko delo temelji na relacijskem družinskem modelu.

Relacijska družinska terapija pomaga posamezniku, paru ali družini razgraditi nefunkcionalne čustvene in vedenjske vzorce, tako na intrapsihični, interpersonalni, kot tudi na sistemski ravni.

Terapije izvajajo licencirani zakonski in družinski terapevti, z zaključenim podiplomskim študijem zakonske in družinske terapije.

Družinski inštitut Zaupanje je partner v projektu Preventivni mozaik Posavja.

Visit Us On Facebook